Programare interviu admitere 25.09.2023

Rezultate admitere septembrie 2023

 

 

mvet 


UNIVERSITATEA SPIRU HARET

        FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

 

ORGANIZEAZĂ
A D M I T E R E  2023

 

 la Programul de Studii Universitare de Licenţă

 Medicină Veterinară, învățământ cu frecvență,

pentru 50 de locuri

 

Facultatea este acreditată şi are aviz de Încredere cu menţinerea acreditării, acordat de ARACIS

Informaţii suplimentare la:
telefon 021 2421576, 021 4551079 sau  email:

PERIOADA DE PREÎNSCRIERE 

online la  http://mvet.spiruharet.ro/

15 februarie – 15 septembrie 2023

- Înscrierea-preînscrierea on-line se realizează în perioada 15 februarie - 15 septembrie 2023.

- Candidaţii care utilizează formularul de înscriere/preînscriere online sunt scutiţi de plata taxei de înscriere (250 lei), dacă au făcut acest lucru până la data de 31.07.2023.

Documente necesare înscrierii la admitere

– diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau adeverinţă eliberată de liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul curent (adeverinţa de absolvent de liceu se poate depune în copie pe care se certifică conformitatea cu originalul de către persoane cu atribuţiuni de secretariat, în cazul în care candidatul care se înscrie la admitere are adeverinţă în original depusă la un alt dosar de admitere, însoţită de o adeverinţă în care se certifică acest lucru). Adeverinţa de absolvire trebuie să cuprindă media generală la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi menţiunea că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat; în situaţia interconectării la sistemul informatic SIIIR nu se mai impune prezentarea adeverinţei de absolvire.

– certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul de către personalul din secretariat desemnat în acest sens;

– certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie certificată conform cu originalul de către personalul din secretariat desemnat în acest sens;

– adeverinţă medicală tip;

– copie de pe buletinul/cartea de identitate valabil/ă, care să cuprindă codul numeric personal, copie certificată conform cu originalul de către personalul din secretariat desemnat în acest sens;

– 3 fotografii 3/4;

– copie de pe diploma de bacalaureat pe care se certifică conformitatea cu originalul de către persoane cu atribuţiuni de secretariat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate);

– un dosar plic.

Candidaţii care se înscriu online vor prezenta la secretariatul facultăţii documentele necesare pentru înscriere, astfel: pentru sesiunea de admitere din 26 mai până la data de 19 mai; pentru sesiunea de admitere din 30 iunie până la data de 23 iunie; pentru sesiunea de admitere din 28 iulie până la data de 21 iulie; pentru sesiunea de admitere din 25 septembrie până la data de 29 septembrie.

Programul de depunere a documentelor se poate face de luni până vineri, între orele 9.00-14.00.

În situații excepționale, care nu vor permite prezența fizică a candidaților în campusurile Universității, candidaţii vor trimite electronic către secretariatul facultății, la adresa de mail pusă la dispoziție de acesta, copii scanate ale următoarelor documente:

diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta) sau adeverinţă eliberată de liceu, sau acordul scris pentru ca Universitatea să se poată interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR);

certificatul de naştere;

certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

adeverinţă medicală tip;

buletinul/cartea de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;

- dovada plății taxei de admitere sau dovada încadrării în una din categoriile scutite de la plata taxei;

- fișa chestionar completată și semnată.

Dosarul cu actele depuse în original sau online rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

În situațiile menționate mai sus, candidații declarați admiși vor depune la secretariatele facultăților, în termen de două săptămâni sau la încetarea situațiilor excepționale, dar nu mai târziu de începerea anului universitar, următoarele:

  • diploma de bacalaureat în original, sau adeverința de absolvire în original eliberată de liceu sau acordul scris în original pentru ca Universitatea să se poată interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR), pentru cei care au promovat examenul de absolvire în anul curent;
  • adeverința medicală tip,
  • 3 fotografii ¾,
  • un dosar plic,
  • adverința eliberată de facultatea la care se află diploma de bacalaureat în original, dacă este cazul;
  • fișa chestionar completată și semnată în original.

Candidaţii care se înscriu online sunt responsabili pentru autenticitatea documentelor încărcate și corespondența dintre acestea și documentele originale.

După validarea înscrierii la examenul de admitere de către secretariatul facultății, fiecare candidat va primi un cod unic personalizat cu ajutorul căruia se vor afișa programările și rezultatele examenului de admitere.

FACILITĂŢI ACORDATE

 Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, copiii de pensionari şi şomeri, aflaţi în întreţinerea părinţilor (cu vârsta de până la 26 de ani), sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admitere. Această facilitate se acordă în următoarele condiţii:

– candidaţilor fii de personal didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat, în temeiul unei adeverinţe eliberate de şcoala unde funcţionează părintele/părinţii;

– candidaţii fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lună (cu condiţia să aibă vârsta de până la 26 de ani).

– candidaţii fii de şomeri, în baza cuponului de şomer din ultima lună (cu condiţia să aibă vârsta de până la 26 de ani).

 

TAXA  DE  STUDIU este de 8900 lei şi se poate achita integral (beneficiind de reducere) sau în 6 rate, conform Contractului de studii.

         

CONCURSUL DE ADMITERE constă în:

  • Completarea de către candidat a Fişei-chestionar
  • Interviu cu Comisia de admitere a Facultăţii de Medicină Veterinară, între orele 10.00-15.00.

Concursul de admitere se susţine în patru sesiuni: 26 mai 2023, 30 iunie 2023, 28 iulie 2023 şi 25 septembrie 2023.

Lista candidaţilor care au depus dosar de admitere şi sunt programaţi pentru interviu se afisează cu cel puţin două zile înaintea concursului.

După fiecare sesiune de admitere vor fi afişate pe pagina web şi la sediul facultăţii, candidaţii admişi şi numărul locurilor rămase neocupate.

         

          Candidaţii declaraţi admişi trebuie să achite prima rată de şcolarizare din anul universitar 2023-2024 în 10 (zece) zile lucrătoare de la afişarea rezultatului. In caz contrar, locul va rămâne vacant.

 

Sediul facultăţii este în Bulevardul Basarabia, nr. 256,  sector 3, Bucureşti.

 

mvet2 

Blvd. Basarabia, Nr. 256, Sector 3, Bucuresti;
Metrou: Republica, Costin Georgian;
Statia : Grup Industrial Titan. Tramvai: 36,46

 

METODOLOGIE proprie de organizare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2023-2024